top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Tesanee s.r.o., IČO 026317171, sídlem V Zahradách 925, Průhonice, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 221818 (dále jen „Tesanee s.r.o.“)

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb společností Tesanee s.r.o. (dále jen „provozovatel“) v provozovně na Květnovém náměstí 14, 252 43 Průhonice, a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen „zákazník“).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem poukazu nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy lze dohodnout a rezervovat telefonicky, případně online na webových stránkách www.thajskemasazepruhonice.cz
Dohodnutý termín je závaznou objednávkou. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra, kapacitu a předepsanou temperaci studia.

2.2. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

2.3. Odmítnutí masáže
Masáž může být odmítnuta v těchto případech:

a)  zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění,

b)  zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek,

c)  zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru,

d)  zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu,

e)  zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem.

2.4. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

a)  během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo

b)  během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo

c)  během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo

d)  během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.5. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.6 Ceník masáží
Ceník masáží je dostupný v provozovně, případně na webových stránkách www.thajskemasazepruhonice.cz

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Poukazy 

4.1. Použití poukazu
Poukaz lze použít na úhradu masáže, která je na poukazu vyznačena. Pokud je na poukazu vyznačena nominální hodnota v Kč, lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením masáže. Popis jednotlivých masáží najdete na webových stránkách studia: www.thajskemasazepruhonice.cz nebo v papírové podobě přímo v provozovně.
Platbu poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota poukazu
Poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh masáže. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost poukazu
Poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. Poukaz je platný po dobu, která je na poukazu vyznačena. Dobu platnosti poukazu lze prodloužit pouze po předchozí domluvě. 

V případě, že si zákazník zakoupil najednou pět a více poukazů, je možné platnost poukazů prodloužit, nejdéle však do konce probíhajícího kalendářního roku. Pokud bylo 5 a více poukazů zakoupených později než 60 dní před koncem probíhajícího kalendářního roku, je platnost poukazů o zbývající počet dnů, max. 60 dnů, prodloužena do následujícího kalendářního roku. Platnost takových poukazů rovněž není možné prodloužit.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího personálu.

V Praze dne 22.2.2019

Tesanee s.r.o.

bottom of page